Regulamin

REGULAMIN NIEZDEBNIK

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Wooden
Stuff, dostępnego pod adresem www.woodenstuff.pl, prowadzonego przez Wojciecha
Tokarczyka działającego pod firmą Wooden – Wojciech Tokarczyk, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: Rytro 493, 33-343 Rytro, NIP 7341593370, REGON
490716291, adres poczty elektronicznej: info@woodenstuff.pl, numer telefonu kontaktowego:
784 676 411 – zwanego dalej Sprzedającym.
§ 2

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Dane adresowe Sprzedawcy: Rytro 493, 33-343 Rytro
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@woodenstuff.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 784 676 411
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 85 1600 1462 1873 6390 5000 00011
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem powyższych danych,
drogą korespondencyjną, mailową lub telefoniczną.

§ 3
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (Konsument,
Przedsiębiorca);
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
4. Sprzedawca – Wojciech Tokarczyk działający pod firmą Wooden- Wojciech Tokarczyk,
Rytro 493, 33-343 Rytro, NIP 7341593370, REGON 490716291
5. Strona – Sprzedawca lub Klient;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
do chwili zawarcia umowy włącznie;
8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne

żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do
elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych,
która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne;
9. Sklep Wooden Stuff (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – sklep
internetowy dostępny pod adresem http: www.woodenstuff.pl za pośrednictwem którego
Klient może składać Zamówienia drogą mailową lub telefonicznie;
10. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
11. Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,
zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zawierający dane
Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie
internetowym;
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży
ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość
za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących
przedmiotem Umowy sprzedaży;
13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od prac;
14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są
Towary;
15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 134);
16. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Aby korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Klient powinien dysponować
następującymi warunkami technicznymi:
a) komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub innymi urządzeniami multimedialnymi z
dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024×768;
b) dostępem do poczty elektronicznej;
c) dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością włącznie zapisu
plików Cookies oraz Javascript.
2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane:
a) za pośrednictwem strony internetowej: www.woodenstuff.pl poprzez aplikację „koszyk”,
gdzie Kupujący podaje dane kontaktowe oraz wskazuje zamawiane Towary i wybiera formę
płatności
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 784 676 411
c) za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@woodenstuff.pl

2. Zamówienia złożone poprzez aplikację „koszyk”, Kupujący otrzymuje na wskazany przez
siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.
3. Zamówienia złożone drogą telefoniczną, Klient potwierdza poprzez wysłanie wiadomości
elektronicznej na wskazany adres e-mail Sklepu, a Sprzedawca na wskazany adres e-mail
Klienta potwierdza przyjęcie zamówienia.
4. Zamówienia złożone za pomocą poczty elektronicznej e-mail, po przesłaniu przez Klienta
informacji o zamówieniu, Sprzedawca potwierdza – poprzez wysłanie na wskazany w
zamówieniu adres e-mail Klienta – warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej
wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT).
5. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym zakresie i tym samym
zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za pomocą transportu
zorganizowanego przez Sprzedawcę, wówczas przesłana przez Sprzedawcę wycena będzie
uwzględniała również koszty transportu.
6. Aby Sprzedawca mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów,
Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres dostawy towaru.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sprzedawcę
przyjęcia zamówienia,
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po
zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedawcy.
8. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i
przesłanych przez Sprzedawcę i liczony jest w dniach roboczych.
9. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako
„wyprzedaż”, o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych
zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży
jest ograniczona.
10. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć
zamówionych produkty w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli Klient nie
wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania
umowy.
11. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i
konta są nieodpłatne.
12. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia.

§ 6
CENY I PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w
procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów
oraz koszty dostawy.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania Zamówienia
przez Klienta.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)

b. zwykłym przelewem bankowym przed odbiorem produktu (płatność z góry) na
rachunek bankowy prowadzony w BGŻ BNP o numerze:
85 1600 1462 1873 6390 5000 00011

§ 7

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:
a) odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem 33-343 Rytro, Rytro 493.
b) przesyłka kurierska,
c) transport własny Sprzedawcy.
2. Zaleca się aby wszystkie produkty które poprzez swoje właściwości oraz gabaryty
mogłyby zostać uszkodzone podczas transportu za pomocą przesyłki kurierskiej i nie
zostaną odebrane osobiście przez Kupującego, zostały dostarczone do Kupującego przez
Sprzedawcę własnym transportem, po wcześniejszym zatwierdzeniu wysokości płatności za
transport Sprzedawcy.
3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia
zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane
wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta
i dostawcy przesyłki.
4. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta
całości należności.
5. W celu sprawnego dostarczenia przesyłki, Klient powinien podać numer telefonu
komórkowego, podając dane do dostawy.
6. Standardowy czas realizacji zamówień wynosi około 30 dni roboczych. Podany czas
realizacji nie dotyczy zamówień niestandardowych, ich termin wykonania ustalamy
indywidualnie. Czas realizacji nie zawiera czasu dostawy który może się wydłużyć nawet o
kilka dni względem deklarowanego czasu dostawy.
7. Czas realizacji, liczony jest od momentu zaksięgowania płatności.
8. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
9. W zdecydowanej większości, Towary wysyłane są za pośrednictwem kuriera Poczty
Polskiej. W przypadku wysyłki kurierskiej czas dostawy to około 2 dni robocze od nadania
przesyłki. Większość palet natomiast wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
Przewoźnik deklaruje doręczenie palety do 2 dni roboczych od nadania przesyłki. Wysyłane
paczki są ubezpieczone. Możliwe jest śledzenie dostawy przesyłek, za pośrednictwem stron
internetowych firm kurierskich.

§ 8

UŻYTKOWANIE ZAKUPIONYCH TOWARÓW I GWARANCJA

1. Deski do serwowania zakupione przez Konsumenta są objęte miesięczną gwarancją
liczoną od dnia sprzedaży. Pozostałe Towary (meble itp) objęte są dwuletnią gwarancją
liczoną od dnia sprzedaży.
2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w
temperaturze 15-25 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na
zewnątrz, chyba że ustalone jest inaczej. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych
pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych

pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel. Jako, że drewno jest
surowcem naturalnym, pod wypływem zawartej wilgotności w powietrzu oraz temperatury
rozszerza się i kurczy, jest to tzw. „praca drewna”. Optymalne warunki w pomieszczeniu to
wilgotność w przedziale 50-65% i temperatura 200C ±5. Przy zbyt niskiej lub wysokiej
wilgotności zachodzi ryzyko pęknięcia drewna. Zaleca się w szczególności w okresie
zimowym, gdy wilgotność znacznie spada stosowania dodatkowego nawilżania w
pomieszczeniu.
3. Meble drewniane woskowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich
pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych, wilgotnych szmatek. Podczas
użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-
mogą one spowodować rozpuszczenie ochronnej warstwy wosku i odbarwienie powierzchni.
W takim przypadku należy ponownie zawoskować cały fragment mebla.
4. Meble drewniane lakierowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich
pielęgnacji. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów
mokrych lub gorących-mogą one spowodować odbarwienie powierzchni. Do codziennej
pielęgnacji należy stosować delikatnie zwilżoną i miękką szmatkę starając się wytrzeć mebel
do sucha. Przy użyciu specjalnych preparatów chemicznych trzeba upewnić się, że są one
przeznaczone do mebli z drewna litego o powłoce lakierowanej i nie zawierają pochodnych
silikonu lub alkoholu. Pod żadnym pozorem nie można stosować rozpuszczalników ani także
preparatów zawierające je.
5. Po każdym użyciu drewniana deska do serwowania lub krojenia musi zostać przetarta
wilgotną szmatką lub, w razie większych zabrudzeń, umyta pod wodą z dodatkiem płynu.
Następnie należy ją wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Nie należy suszyć drewnianych
desek do serwowania bezpośrednio przy źródle ciepła. Deski do serwowania nie są odporne
na wysoką temperaturę, uszkodzenia (plamy, przypalenia) powstałe na skutek położenia
gorącego naczynia (patelni itp.) nie będą rozpatrywane w ramach reklamacji.
6. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli
mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający
własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada
indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość
powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla lub deski do
serwowania. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może
spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.
7. Wymiary podane na stronie internetowej Sprzedawcy są wymiarami zewnętrznymi
mebli/desek do serwowania.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na
funkcjonowanie Towaru, w celu jego ulepszenia.

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad fizycznych i
prawnych.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży,
natomiast wada prawna wynika obciążenia sprzedanego Towaru prawem osoby trzeciej.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Strony

wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w przypadku, gdy kupującym jest
Przedsiębiorca.
4. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać w formie pisemnej listem poleconym
na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail – w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”. W celu
usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, zaleca się podanie danych takich jak:
– imię, nazwisko, adres Kupującego,
– opis przedmiotu reklamacji, okoliczności wystąpienia wady wraz z datą jej wystąpienia oraz
z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
– wskazanie żądania.
5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, można:

a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
b. żądać usunięcia wady albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to
nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w ust. 4 pkt. a) i
b).

6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu są pierwotne, a określone
w pkt c) dopiero następcze.
7. Nie można odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Towar powinien
zostać odesłany Sprzedawcy wraz z opisem wady i dowodem zakupu Towaru. Opis
niezgodności powinien zawierać przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach
wady powstały. Należy również podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres oraz
numer zamówienia i wnioskowaną formę rozpatrzenia reklamacji.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego w
terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.

§ 10

ZASADY I TRYB WYKONYWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.woodenstuff.pl są umowami
zawieranymi na odległość.
2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej ze Sprzedawcą na
odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie
14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku
umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Oświadczenie można złożyć
także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy. Do oświadczenia o
odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa
jest uważana za niezawartą.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany
w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport wraz ze wszystkimi załączonymi
dokumentami. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy
odbioru towaru.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
Towarów.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszty
najtańszej możliwej wysyłki).
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta,
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje
Konsumentowi w zakresie wytworzonego Towaru stanowiącego towar spersonalizowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
3. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można
uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony
Konkurencji i Konsumenta.

§ 12
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów
prawa w tym zakresie, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe Klientów podlegają szczególnej ochronie.
5. Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności w osobnej zakładce strony
internetowej www.woodenstuff.pl

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane między Stronami zawierane są w języku polskim.
2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi
zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na
działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu “płatności
elektronicznych” powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem
osobom trzecim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z
istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za
pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Sklepu oraz
sporządzić jego wydruk.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w
szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy,
wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz
danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi
Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form
korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
6. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.